Büntetőkönyv

Innen: GTA: Hungary Wiki
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A bűncselekmény

Bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli - gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre e törvény büntetés kiszabását rendeli.

A bűnhalmazat és a folytatólagosan elkövetett bűncselekmény

Bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. Nem bűnhalmazat, hanem folytatólagosan elkövetett bűncselekmény az, ha az elkövető ugyanolyan bűncselekményt, egységes elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid időközönként többször követ el.

A szándékosság

Szándékosan követi el a bűncselekményt, aki cselekményének következményeit kívánja, vagy e következményekbe belenyugszik.

A gondatlanság

Gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja cselekményének lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában, vagy cselekménye lehetséges következményeit azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet vagy körültekintést elmulasztja.

A kísérlet

Kísérlet miatt büntetendő, aki a szándékos bűncselekmény elkövetését megkezdi, de nem fejezi be. A kísérletre a befejezett bűncselekmény büntetési tételét kell alkalmazni. A büntetést korlátlanul enyhíteni vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon, alkalmatlan eszközzel vagy alkalmatlan módon követik el.

Nem büntethető kísérlet miatt,

 akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény befejezése, vagy
 aki az eredmény bekövetkezését önként elhárítja.
 

Ha a kísérlet már önmagában is megvalósít más bűncselekményt, az elkövető e bűncselekmény miatt büntethető.

Az előkészület

Ha e törvény külön elrendeli, előkészület miatt büntetendő, aki a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételeket biztosítja, az elkövetésre felhív, ajánlkozik, vállalkozik, vagy a közös elkövetésben megállapodik.

Nem büntethető előkészület miatt,

 akinek önkéntes elállása folytán marad el a bűncselekmény elkövetésének megkezdése,
 aki az elkövetés elhárítása céljából korábbi felhívását, ajánlkozását, vállalkozását visszavonja, vagy arra törekszik, hogy a többi közreműködő az elkövetéstől elálljon, 
  feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetésének megkezdése bármely okból elmarad, vagy
 aki az előkészületet a hatóságnál a bűncselekmény elkövetésének megkezdése előtt feljelenti.

Ha az előkészület már önmagában is megvalósít bűncselekményt, az elkövető e bűncselekmény miatt büntethető.

Az elkövető

Elkövető a tettes, a közvetett tettes és a társtettes (a továbbiakban együtt: tettesek), valamint a felbujtó és a bűnsegéd (a továbbiakban együtt: részesek). Tettes az, aki a bűncselekmény törvényi tényállását megvalósítja. Közvetett tettes az, aki a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását e cselekményért gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer vagy fenyegetés miatt nem büntethető, illetve tévedésben levő személy felhasználásával valósítja meg. Társtettesek azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. Felbujtó az, aki mást bűncselekmény elkövetésére szándékosan rábír. Bűnsegéd az, aki bűncselekmény elkövetéséhez másnak szándékosan segítséget nyújt. A részesekre is a tettesekre megállapított büntetési tételt kell alkalmazni.

A büntethetőséget kizáró vagy korlátozó okok

Az elkövető büntethetőségét, illetve a cselekmény büntetendőségét kizárja vagy korlátozza:

 a gyermekkor, 
 a kóros elmeállapot, 
 a kényszer és a fenyegetés,
 a tévedés, 
 a jogos védelem,
 a végszükség,
 a jogszabály engedélye,
 a törvényben meghatározott egyéb ok.
 

A kóros elmeállapot

Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában követi el, amely képtelenné teszi cselekménye következményeinek a felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen.

A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt korlátozza a bűncselekmény következményeinek a felismerésében, vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjen.

Nem alkalmazható arra aki a bűncselekményt erősen ittas, vagy bódult állapotban követi el.

A kényszer és a fenyegetés

Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra.

 A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés a bűncselekmény elkövetőjét korlátozza az akaratának megfelelő magatartásban.  
 

A tévedés

Nem büntethető az elkövető olyan tény miatt, amelyről az elkövetéskor nem tudott. Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt abban a téves feltevésben követi el, hogy az a társadalomra nem veszélyes, és erre a feltevésre alapos oka van. Nem zárja ki a büntethetőséget a tévedés, ha azt gondatlanság okozza, és e törvény a gondatlan elkövetést is büntetni rendeli.

A jogos védelem

Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet. Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

A jogtalan támadást úgy kell tekinteni, mintha az a védekező életének kioltására is irányult volna, ha

 azt személy ellen
 éjjel,
 fegyveresen,
 felfegyverkezve vagy,
 csoportosan követik el.

az a lakásba,

 éjjel,
 fegyveresen,
 felfegyverkezve vagy,
 csoportosan történő jogtalan behatolás, vagy
  az a lakáshoz tartozó bekerített helyre fegyveresen történő jogtalan behatolás.

Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl. A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

A végszükség

Nem büntetendő annak a cselekménye, aki saját, illetve más személyét vagy javait közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből menti, vagy a közérdek védelme érdekében így jár el, feltéve, hogy a cselekmény nem okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett. Nem büntethető, aki azért okoz nagyobb sérelmet, mint amelynek elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy menthető felindulásból nem ismeri fel a sérelem nagyságát. Nem állapítható meg végszükség annak javára, akinek a veszély előidézése felróható, vagy akinek a veszély vállalása foglalkozásánál fogva kötelessége.

A jogszabály engedélye

Nem büntetendő az a cselekmény, amelyet jogszabály megenged, vagy büntetlennek nyilvánít.

A büntethetőséget megszüntető okok

A büntethetőséget megszünteti

 az elkövető halála,
 az elévülés, 
 a kegyelem, 
 a tevékeny megbánás,
 a törvényben meghatározott egyéb ok.

A tevékeny megbánás

Nem büntethető, aki az élet, testi épség és az egészség elleni, az emberi szabadság elleni, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni, illetve a szellemi tulajdonjog elleni vétség vagy háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében - vagy azt megelőzően, de a közvetítői eljárás keretében született megállapodásban jóváhagyva - a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette. E rendelkezés akkor is irányadó, ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül az élet, testi épség és az egészség elleni, az emberi szabadság elleni, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni vagy a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmény a meghatározó.

A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető az első bekezdésben meghatározott bűncselekmények esetében az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében - vagy azt megelőzően, de a közvetítői eljárás keretében született megállapodásban jóváhagyva - a sértett által elfogadott módon és mértékben a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette. E rendelkezés akkor is irányadó, ha a bűnhalmazatban lévő bűncselekmények közül az élet, testi épség és az egészség elleni, az emberi szabadság elleni, az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni, a közlekedési, a vagyon elleni vagy a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmény a meghatározó.

A tevékeny megbánás alkalmazásának nincs helye, ha az elkövető

 többszörös vagy különös visszaeső,
 a bűncselekményt bűnszervezetben követte el,
 a bűncselekménye halált okozott.

A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai

A büntetőjogi felelősségre vonást akadályozza

 a feljelentés hiánya.

A feljelentés hiánya Az e törvényben meghatározott esetekben a bűncselekmény elkövetője csak az arra jogosult által tett feljelentésre büntethető.

A szabadságvesztés, büntetések

A szabadságvesztés határozott ideig vagy életfogytig tart.

Büntetések

 a pénzbüntetés,
 a szabadságvesztés,
 az elzárás,
 a közérdekű munka,  
 a foglalkozástól eltiltás,
 a járművezetéstől eltiltás, 
 a kitiltás.
 

Az életfogytig tartó szabadságvesztés Életfogytig tartó szabadságvesztés azzal szemben szabható ki, aki a bűncselekmény elkövetésekor a huszonegyedik életévét betöltötte. Az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház.

A pénzbüntetés A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a bűncselekmény tárgyi súlyára - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát, és - az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az egynapi tételnek megfelelő összeget. Akit haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény miatt határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélnek, ha megfelelő jövedelme vagy vagyona van, pénzbüntetésre is kell ítélni. Ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizeti meg, illetve részletfizetés engedélyezése esetén egyhavi részlet megfizetését elmulasztja, a pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Az elzárás Az elzárás tartamát napokban kell meghatározni, annak legrövidebb tartama öt, leghosszabb tartama kilencven nap. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.

A közérdekű munka A közérdekű munka tartamát órákban kell meghatározni, annak legkisebb mértéke egy, legnagyobb mértéke három óra.

A foglalkozástól eltiltás A foglalkozás gyakorlásától azt lehet eltiltani, aki a bűncselekményt

 szakképzettséget igénylő foglalkozása szabályainak megszegésével követi el, vagy
 foglalkozásának felhasználásával, szándékosan követi el.

A járművezetéstől eltiltás A járművezetéstől azt lehet eltiltani, aki

 az engedélyhez kötött járművezetés szabályainak megszegésével követi el a bűncselekményt, vagy
 bűncselekmények elkövetéséhez járművet használ.

A járművezetéstől el kell tiltani azt, aki járművezetés ittas állapotban vagy járművezetés bódult állapotban bűncselekményt követ el. Különös méltánylást érdemlő esetben a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető. A járművezetéstől eltiltás meghatározott fajtájú (légi, vasúti, vízi vagy közúti) és kategóriájú járműre is vonatkozhat. A járművezetéstől eltiltás határozott ideig tart, vagy végleges hatályú. Végleges hatállyal az tiltható el, aki a járművezetésre alkalmatlan. A végleges hatályú eltiltás alól a bíróság az eltiltottat kérelemre mentesítheti, ha az eltiltás óta fél hónap eltelt, és az eltiltott a járművezetésre alkalmassá vált.

A kitiltás E törvényben meghatározott esetekben azt, akinek ott tartózkodása a közérdeket veszélyezteti, egy vagy több településről, vagy egy település, illetve az állam meghatározott részéből ki lehet tiltani. A kitiltás legrövidebb tartama egy nap, leghosszabb tartama hét nap.

Az elkobzás, vagyonelkobzás

Elkobzás El kell kobozni azt a dolgot,

 amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,
 amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre,
 amelyre a bűncselekményt elkövették, vagy amelyet a bűncselekmény befejezését követően e dolog elszállítása céljából használtak,
 amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik.
 el kell kobozni azt a sajtó terméket, amelyben a bűncselekmény megvalósul.

Nem lehet elrendelni annak a dolognak az elkobzását, amelyre a vagyonelkobzás kiterjed. Az elkobzott dolog tulajdonjoga törvény eltérő rendelkezése hiányában az államra száll. Nincs helye elkobzásnak a cselekmény büntethetőségének elévülésére megállapított idő lejárta után.

Vagyonelkobzás Vagyonelkobzást kell elrendelni arra

 a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett,
 a vagyonra, amely a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett,
 a vagyonra, amelyet a bűncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges vagy ezt könnyítő feltételek biztosítása végett szolgáltattak vagy arra szántak,
 a vagyonra, amely az adott vagy ígért vagyoni előny tárgya volt.
 

A vagyonelkobzást el kell rendelni arra a bűncselekmény elkövetéséből eredő, a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra is, amellyel más gazdagodott. Ha gazdálkodó szervezet gazdagodott ilyen vagyonnal, a vagyonelkobzást a gazdálkodó szervezettel szemben kell elrendelni.

Nem rendelhető el vagyonelkobzás

 arra a vagyonra, amely a büntetőeljárás során érvényesített polgári jogi igény fedezetéül szolgál,
 arra a vagyonra, amelyet jóhiszeműen, ellenérték fejében szereztek,

A büntetés kiszabása

A büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el.

A büntetés kiszabásának elve A büntetést az e törvényben meghatározott keretek között, céljának szem előtt tartásával úgy kell kiszabni, hogy az igazodjon a bűncselekmény tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, az elkövető társadalomra veszélyességéhez, valamint az egyéb enyhítő és súlyosító körülményekhez.

A halmazati büntetés Bűnhalmazat esetén egy büntetést kell kiszabni. A halmazati büntetést a bűnhalmazatban lévő bűncselekményekre megállapított büntetési nemek, illetve büntetési tételek közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével kell kiszabni. A mellékbüntetés halmazati büntetés esetében sem haladhatja meg a törvényben meghatározott legmagasabb mértéket, illetve tartamot.

A mentesítés

A mentesítés hatálya A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és - törvény eltérő rendelkezése hiányában - nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a büntetőjogi jogkövetkezményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz.

A mentesítés módja Az elítélt mentesítésben részesülhet

 e törvény erejénél fogva,
 rendőrségi határozat alapján vagy
 kegyelem útján.

A mentesítés egységessége Mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mindaddig nem mentesül, illetve nem mentesíthető, amíg a mellékbüntetés végrehajtása nem fejeződött be, vagy végrehajthatósága nem szűnt meg.

A kegyelmi mentesítés A kegyelmi jogkör gyakorlója az elítéltet kegyelemből mentesítésben részesítheti akkor is, ha e törvény szerint ennek egyébként nincs helye. A kegyelmi mentesítésben részesített személy a büntetőjogon kívüli hátrányos jogkövetkezmények szempontjából büntetlen előéletűnek tekintendő.

Értelmező rendelkezések

1. bűnszervezet: három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja egy évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése;

2. bűnszövetség akkor létesül, ha két vagy több személy bűncselekményeket szervezetten követ el, vagy ebben megállapodik, és legalább egy bűncselekmény elkövetését megkísérlik, de nem jön létre bűnszervezet;

3. csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy vesz részt;

4. erőszakos magatartásnak minősül a más személyre gyakorolt támadó jellegű fizikai ráhatás is, abban az esetben is, ha az nem alkalmas testi sérülés okozására;

5. fegyveresen követi el a bűncselekményt, aki a) lőfegyvert, b) robbanóanyagot, c) robbantószert, d) robbanóanyag vagy robbantószer felhasználására szolgáló készüléket tart magánál, vagy a bűncselekményt az a)-d) pontban meghatározottak utánzatával fenyegetve követi el;

6. felfegyverkezve követi el a bűncselekményt, aki az ellenállás leküzdése vagy megakadályozása érdekében az élet kioltására alkalmas eszközt tart magánál;

7. fenyegetés: eltérő rendelkezés hiányában súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.

Szabálysértések

Sorszám Szabálysértések, vétségek Rövidítése Pénzbírság Börtönbüntetések Óvadék Hibapont Jogalap Megjegyzés
1. § (1) Ittas vezetés IV $750 4-7 pont 1. § (1) Aki ittas állapotban vasúti, vagy légijárművet, vagy közúton, illetve a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtásű járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 0.8%-tól, hivatásos sofőrnek (pl munkaautók) 0.4%-tól
1. § (2) a) Ittas vezetés IV $1500 6 perc x 2.0 4 pont 1. § (2) a) két évig terjedő szabadságvesztés, ha a vétség súlyos testi sértést, 0.8%-tól, hivatásos sofőrnek (pl munkaautók) 0.4%-tól
1. § (2) b) Ittas vezetés IV $2500 6-10 perc x 2.0 5 pont 1. § (2) b) egy évtől két évig terjedő szabadságvesztés, ha a vétség maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, 0.8%-tól, hivatásos sofőrnek (pl munkaautók) 0.4%-tól
1. § (2) c) Ittas vezetés IV $4000 16 perc x 2.0 6 pont 1. § (2) c) egy évtől két évig terjedő szabadságvesztés, ha a vétség halált, 0.8%-tól, hivatásos sofőrnek (pl munkaautók) 0.4%-tól
1. § (2) d) Ittas vezetés IV $5000 20 perc x 2.0 7 pont 1. § (2) d) egy évtől két évig terjedő szabadságvesztés, ha a vétség kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. 0.8%-tól, hivatásos sofőrnek (pl munkaautók) 0.4%-tól
2. § Gondatlan vezetés GV $500 1-4 pont 2. § Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, szabálysértés miatt 500 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
3. § Forgalom fenntartása FF $250 1 pont 3. § Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével a forgalmat fenntartja, vagy a közlekedést bármilyen formában megzavarja 250 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
4. § Oszlopok/póznák rongálása/kidöntése OPRK $375 3 pont/db 4. § Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével a közúton található oszlopokat, póznákat megrongálja, vagy kidönti 375 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
5. § (1) Rongálás R $300-1000 5. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el. A súlyosság pontos besorolása az 5. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, nem halmozhatóak. A második bekezdés súlyosbító kürülményként halmazati büntetésként adható.
5. § (1) a) Rongálás R $300 5. § (1) a) kisebb kárt okozva,
5. § (1) b) Rongálás R $500 5. § (1) b) nagyobb kárt okozva,
5. § (1) c) Rongálás R $750 5. § (1) c) jelentős kárt okozva,
5. § (2) Rongálás R $1000 5. § (2) a rongálást robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el.
6. § Tilosban parkolás TP $250 2 pont 6. §. Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton gépjárművével nem megfelelő helyen parkol, tilosban parkolás miatt 250 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
7. § (1) Rongált járművel való közlekedés RJVK $300-1500 2-4 pont 7. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton gépjárművével rongált állapotban közlekedik, Nem haladhat tovább a járművel.
7. § (1) a) Kis métékben rongált járművel való közlekedés KMRJVK $150 2 pont 7. § (1) a) kis mértékben rongált járművel, Például nem világít egy lámpa, vagy erős karcolások, horpadások vannak az autón, esetleg a lökhárító le van szakadva.
7. § (1) b) Közepes métékben rongált járművel való közlekedés KÖMRJVK $400 3 pont 7. § (1) b) közepes mértékben rongált járművel, Például a szélvédő be van törve, vagy egy ajtó le van szakadva.
7. § (1) c) Súlyos métékben rongált járművel való közlekedés SMRJVK $750 4 pont 7. § (1) c) súlyos mértékben rongált járművel közlekedik. Például a motortérből füst vagy gőz száll fel.
8. § (1) Illegális alkatrész gépjárműbe szerelése IAGSZ $400-3000 5 pont 8. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével illegális alkatrészeket szerel(tet) a gépjárműbe, 3000 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
8. § (1) a) Illegális alkatrész gépjárműbe szerelése IAGSZ $2500 5 pont 8. § (1) a) 2500 USD pénzbírság, ha a fényberendezés, a gépjárműn megtalálható fények nem megfelelőek, vagy szándékosan elváltoztatott. Neon használata közúton.
8. § (1) b) Illegális alkatrész gépjárműbe szerelése IAGSZ $400 5 pont 8. § (1) b) 400 USD pénzbírság, ha a gépjármű előre és- vagy hátra kibocsájtott fényeinek árnyalatai nem megfelelőek. Első fényszóró nem megfelelő színű.
8. § (1) c) Illegális alkatrész gépjárműbe szerelése IAGSZ $3000 5 pont 8. § (1) c) 3000 USD pénzbírság, ha a gépjárművet, a teljesítmény növelésének céljából nem megfelelő, veszélyes vegyianyagú meghajtással szerelik fel. Nitro.
9. § Fegyver szabadon viselése közterületen FSZVK $1500 6 perc x 2.0 5 pont 9. § Aki fegyvert oly módon visel közterületen amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
10. § (1) Garázdaság G $750 10. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbontránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértés miatt 750 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A második bekezdés pontjai halmazati büntetésként súlyosbító körülménynek minősülnek.
10. § (2) a) Csoportosan elkövetett garázdaság G $1750 0-20 perc 10. § (2) a) csoportosan,
10. § (2) b) Garázdaság G $1250 10. § (2) b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva,
10. § (2) c) Fegyveresen elkövetett garázdaság G $3750 16 perc x 2.0 10. § (2) c) fegyveresen,
10. § (2) d) Felfegyverkezve elkövetett garázdaság G $4750 20 perc x 2.0 10. § (2) d) felfegyverkezve vagy,
10. § (2) e) Garázdaság G $2000 10. § (2) e) nyílvános rendezvényen vagy gyűlésen követik el.
11. § Rendőri munka akadályozása RMA $1000 4 perc x 2.0 11. § Aki erőszakos magatartásával szándékosan akadályoza a rendvédelmi feladatot ellátó személyek munkáját, vétség miatt két és fél évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
12. § Közszemérem sértés KSZS $1500 6 perc x 2.0 12. § Aki mások akarata ellenére, aljas célból, szándékosan nem megfelelő számú ruhadarabban közterületen mutatkozik, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
13. § (1) Közrend megzavarása KM $1000 13. § (1) Aki szándékosan, rendbontó tevékenységével másokban megbotránkozást, vagy riadalmat kelt a közrend megzavarásának szabálysértése miatt, 1000 USD-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
13. § (2) Közrend megzavarása KM $750 13. § (2) Aki közterületen arcát, aljas indokból vagy célból, a hatósági szervek elől való elrejtözködés céljából, eltakarja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg szabálysértés miatt 750 USD pénzbírsággla sújtható.
14. § Köztisztaság megsértése KÖTM $900 14. § Aki a közterületen, a közforgalom céljait szolgáló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszennyezi, szabálysértés miatt 900 USD pénzbírsággla sújtható.
15. § (1) Közúti veszélyeztetés KV $2500-7500 10-30 perc x 2.0 7-10 pont 15. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A súlyosság pontos besorolása a 15. § második bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak.
15. § (2) a) Közúti veszélyeztetés KV $2500 10 perc x 2.0 7 pont 15. § (2) a) egy évtől másfél évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
15. § (2) b) Közúti veszélyeztetés KV $4000 16 perc x 2.0 8 pont 15. § (2) b) másfél évtől két évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,
15. § (2) c) Közúti veszélyeztetés KV $5000 20 perc x 2.0 9 pont 15. § (2) c) két évtől kettő és fél évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
15. § (2) d) Közúti veszélyeztetés KV $7500 30 perc x 2.0 10 pont 15. § (2) d) kettő és fél évtől három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.
16. § (1) Gyorshajtás GYH $0 16. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton gépjárművével nem megfelelően választja meg a sebességet, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható. A pontos pénzbírság a 16. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak. A sebességhatár 10%-os átlépésétől büntetendő a gyorshajtás.
16. § (1) a) Gyorshajtás GYH A sebességhatár túllépés 10 szerese USD-ben. Megjegyzés 16. § (1) a) sebességmérő berendezés (traffipax) használatával A sebességhatár túllépésének egyenes arányosan számítandó, a sebességhatár többszöröséből. Pl. 30-as sebességhatárnál 33-tól 59-ig 1 pont 60-tól 89-ig 2 pont, 90-től 119-ig 3 pont.
16. § (1) b) Gyorshajtás GYH $1500 1 pont 16. § (1) b) sebességmérő berendezés használata nélkül.
17. § Tilos jelzésen való áthajtás TJVÁ $1500 4 pont 17. § Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzésén áthalad, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható,
18. § Jogosítvány nélküli vezetés JNV $2500 18. § Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vezetői engedély nélkül gépjárművet irányít, szabálysértés pénzbírsággal büntetendő. Aki 30 napon belül 3-szor lett büntetbe a 18. § miatt, azt a jogosítvány megszerzéséig el kell tiltani a vezetéstől. Aki a közúti közlekedési előéleti pontrendszerben elérte a 20 pontot, és emiatt be lett vonva a vezetői engedélye, az automatikus eltiltást kap.
19. § Járművezetés eltiltás alatt JTA $4000 10 perc x 2.0 19. § Aki légi jármű, gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet, tiltás ellenére vezet bűncselekmény miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki a közúti közlekedési előéleti pontrendszerben elérte a 20 pontot, és emiatt be lett vonva a vezetői engedélye, az automatikus eltiltást kap.
20. § Balra kanyarodási szabály megszegése BKSZM $250 1 20. § Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével a balra kanyarodási szabályt megszegegi, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható. Kanyarodás után nem megfelelő sávba sorol be.
21. § Rendőrtiszttel szembeni tiszteletlenség RSZT $500 21. § Aki a rendvédelmi feladatot ellátó személyt verbálisan bántalmazza, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható.
22. § (1) KRESZ törvények megsértése KTM $250-750 43866 22. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével a KRESZ törvényeit megsérti, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható. A súlyosság pontos besorolása a 22. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak.
22. § (1) a) KRESZ törvények megsértése KTM $250 2 22. § (1) a) kis forgalomban,
22. § (1) b) KRESZ törvények megsértése KTM $800 3 22. § (1) b) közepes forgalomban,
22. § (1) c) KRESZ törvények megsértése KTM $1000 4 22. § (1) c) nagy forgalomban,
22. § (1) d) KRESZ törvények megsértése KTM $1500 5 22. § (1) d) jelentősen nagy forgalomban.
23. § Egészségügyi doboz hiánya EÜH $250 3 23. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével a kötelezően kiszabott gépjárműi felszerelésnek nem tesz eleget, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható.
24. § (1) Forgalmi engedély hiánya FEN $1000 3 24. § (1) Aki okirattal nem tudja igazolni gépjárművének érvényes műszaki vizsgáját, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható és járművével nem közlekedhet tovább.
24. § (2) Forgalomból kivont jármű vezetése FKJV $5000 5 24. § (2) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével, a forgalomból kivont járművel közlekedik, szabálysértés miatt pénzbírsággal sújtható.
25. § Szexuális szolgáltatás igénybevétele SZSZI $5000 10 perc x 2.0 25. § Aki szexuális szolgáltatásért fizet, vétség miatt pénzbírsággal és másfél év szabadságvesztéssel büntetendő.


Alapfokú bűncselekmények

Sorszám Alapfokú bűncselekmények Rövidítése Pénzbírság új Börtönbüntetések Óvadék Hibapont Jogalap Megjegyzés
26. § (1) Hamis bejelentés / Rendőrség félrevezetése HB / RF $500-5000 10-20 perc x 3.0 26. § (1) Aki félrevezeti a hivatali szerveket, hamis bejelentést tesz, bűncselekmény miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel és pénzbírsággal sújtható. A súlyosság pontos besorolása a 26. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek halmazati büntetésként súlyosbító körülménynek minősülnek.
26. § (1) a) Hamis bejelentés / Rendőrség félrevezetése HB / RF $500 26. § (1) a) gondatlanságból,
26. § (1) b) Hamis bejelentés / Rendőrség félrevezetése HB / RF $2500 10 perc x 3.0 26. § (1) b) szándékosan,
26. § (1) c) Hamis bejelentés / Rendőrség félrevezetése HB / RF $4000 16 perc x 3.0 26. § (1) c) csoportosan,
26. § (1) d) Hamis bejelentés / Rendőrség félrevezetése HB / RF $5000 20 perc x 3.0 26. § (1) d) bűnszervezetben, félrevezetés céljából.
27. § (1) Rendőrtiszt előli menekülés REM $2500 10 perc x 3.0 27. § (1) Aki a rendvédelmi szervek elől bármilyen formában megpróbál elmenekülni, bűncselekmény miatt háromtól öt évig terjedő szabadságvesztéssel, és pénzbírsággal büntetendő. A második bekezdés pontjai halmazati büntetésként súlyosbító körülménynek minősülnek.
27. § (2) a) Rendőrtiszt előli menekülés REM $2500 10 perc x 3.0 27. § (2) a) csoportosan,
27. § (2) b) Rendőrtiszt előli menekülés REM $2500 20 perc x 3.0 27. § (2) b) bűnszervezetben,
27. § (2) c) Rendőrtiszt előli menekülés REM $4000 16 perc x 3.0 27. § (2) c) fegyveresen.
28. § (1) Rendőri utasítás megszegése RUM $1500-4000 6-20 perc x 3.0 27. § (1) Aki a rendvédelmi szervek utasításainak bármilyen formában nem tesz eleget, bűncselekmény miatt másfél évtől négy évig terjedő szabadságvesztéssel, és pénzbírsággal büntetendő. A súlyosság pontos besorolása a 28. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek halmazati büntetésként súlyosbító körülménynek minősülnek.
28. § (1) a) Rendőri utasítás megszegése RUM $1500 6 perc x 3.0 28. § (1) a) gondatlanságból,
28. § (1) b) Rendőri utasítás megszegése RUM $2500 10 perc x 3.0 28. § (1) b) szándékosan,
28. § (1) c) Rendőri utasítás megszegése RUM $2500 10 perc x 3.0 28. § (1) c) csoportosan,
28. § (1) d) Rendőri utasítás megszegése RUM $2500 20 perc x 3.0 28. § (1) d) bűnszervezetben,
28. § (1) e) Rendőri utasítás megszegése RUM $4000 16 perc x 3.0 28. § (1) e) fegyveresen.
29. § (1) Illegális rendezvény szervezése IRSZ $2500-5000 10-20 perc x 3.0 28. § (1) Aki illegálisan, előre nem bejelentett rendezvényt szervez, bűncselekmény miatt négy évtől hat évig terjedő szabadságvesztéssel, és pénzbírsággal büntetendő. A súlyosság pontos besorolása a 29. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak.
29. § (1) a) Illegális rendezvény szervezése IRSZ $2500 10 perc x 3.0 29. § (1) a) jövedelem nélkül,
29. § (1) b) Illegális rendezvény szervezése IRSZ $5000 20 perc x 3.0 29. § (1) b) jövedelemmel.
30. § (1) Illegális rendezvényen való részvétel IRVR $1000-1500 0-6 perc x 3.0 30. § (1) Aki illegálisan, előre nem bejelentett rendezvényen részt vesz, bűncselekmény miatt másfél évtől két évig terjedő szabadságvesztéssel, és pénzbírsággal büntetendő. A súlyosság pontos besorolása a 30. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak.
30. § (1) a) Illegális rendezvényen való részvétel IRVR $1000 30. § (1) a) gondatlanságból, Nem tudott arról, hogy a rendezvény illegális.
30. § (1) b) Illegális rendezvényen való részvétel IRVR $1500 6 perc x 3.0 30. § (1) b) szándékosan. Tudnia kellett róla, hogy a rendezvény illegális.
31. § (1) Fenyegetés F $500-7500 6- 30 perc x 3.0 31. § (1) Aki mást, vagy másokat aljas célból bármilyen formában megfenyeget, bűncselekmény miatt másfél évtől hat évig terjedő szabadságvesztéssel, és pénzbírsággal büntetendő. A súlyosság pontos besorolása a 31. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak. A második bekezdés pontjai halmazati büntetésként súlyosbító körülménynek minősülnek.
31. § (1) a) Fenyegetés F $500 31. § (1) a) gondatlanságból,
31. § (1) b) Fenyegetés F $1000 6 perc x 3.0 31. § (1) b) szándékosan,
31. § (2) a) Fenyegetés F $1000 4 perc x 3.0 31. § (2) a) magányosan,
31. § (2) b) Fenyegetés F $1500 10 perc x 3.0 31. § (2) b) csoportosan,
31. § (2) c) Fenyegetés F $2500 20 perc x 3.0 31. § (2) c) bűnszervezetben,
31. § (2) d) Fenyegetés F $4000 16 perc x 3.0 31. § (2) d) fegyversen,
31. § (2) e) Fenyegetés F $7500 30 perc x 3.0 31. § (2) e) hivatali személyt.
32. § (1) Csalás CS $5000-12500 0-30 perc x 3.0 32. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el. A súlyosság pontos besorolása a 32. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak. A második bekezdés pontjai halmazati büntetésként súlyosbító körülménynek minősülnek.
32. § (1) a) Csalás CS $5000 x 3.0 32. § (1) a) kisebb kárt okoz ($2000-ig),
32. § (1) b) Csalás CS $10000 6 perc x 3.0 32. § (1) b) nagyobb kárt okoz ($6000-ig),
32. § (1) c) Csalás CS $12500 10 perc x 3.0 32. § (1) c) jelentős kárt okoz ($10 000-ig),
32. § (1) d) Csalás CS $12500 16 perc x 3.0 32. § (1) d) különösen nagy kárt okoz ($100 000-ig),
32. § (1) e) Csalás CS $12500 20 perc x 3.0 32. § (1) e) különösen jelentős kárt okoz ($100 000 felett),
32. § (2) a) Csalás CS $12500 24 perc x 3.0 32. § (2) a) üzletszerűen, Rendszeresen, megélhetés céljából, adott struktúra szerint.
32. § (2) b) Csalás CS $12500 20 perc x 3.0 32. § (2) b) jótékony célú adománygyűjtést színlelve.
33. § (1) Lopás L $10000-12500 0-30 perc x 3.0 33. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. A súlyosság pontos besorolása a 33. § első bekezdésének pontjaiban van meghatározva, melyek nem halmozhatóak.
33. § (1) a) Lopás L $3000 x 3.0 33. § (1) a) kis érték ($2000-ig)
33. § (1) b) Lopás L $4500 20 perc x 3.0 33. § (1) b) nagy érték ($6000-ig),
33. § (1) c) Lopás L $6000 16 perc x 3.0 33. § (1) c) jelentős érték ($10 000-ig),
33. § (1) d) Lopás L $7500 20 perc x 3.0 33. § (1) d) különösen nagy érték ($100 000-ig),
33. § (1) e) Lopás L $12500 15 perc x 3.0 33. § (1) e) különösen jelentős érték ($100 000 felett).
34. § (1) Zaklatás Z $1000-5000 0-20 perc x 3.0 34. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, bűncselekmény miatt két évtől négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
34. § (1) a) Zaklatás Z $1000 x 3.0 34. § (1) a) súlyosabb bűncselekmény nem következik be,
34. § (1) b) Zaklatás Z $1500 6 perc x 3.0 34. § (1) b) hozzátartozó fenyegetésével,
34. § (1) c) Zaklatás Z $2500 10 perc x 3.0 34. § (1) c) más ember sérelmét színlelve,
34. § (1) d) Zaklatás Z $4000 16 perc x 3.0 34. § (1) d) házastárs/élettárs sérelmére,
34. § (1) e) Zaklatás Z $5000 20 perc x 3.0 34. § (1) e) hatalmi/befolyási helyzettel visszaélve.
35. § (1) Rágalmazás R $4000-10000 0-24 perc x 3.0 35. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül, utaló kifejezést használ, bűncselekmény miatt másféltől két és fél évig szabadságvesztéssel büntetendő.
35. § (1) a) Rágalmazás R $4000 x 3.0 35. § (1) a) magányosan,
35. § (1) b) Rágalmazás R $5000 10 perc x 3.0 35. § (1) b) aljas célból,
35. § (1) c) Rágalmazás R $8000 16 perc x 3.0 35. § (1) c) nagy nyílvánosság előtt,
35. § (1) d) Rágalmazás R $10000 24 perc x 3.0 35. § (1) d) jelentős érdeksérelmet okozva.
36. § (1) Hatósági eljárás zavarása HEZ $4000-10000 0-20 perc x 3.0 36. § (1) Aki a hatósági eljárást bármilyen formában megzavarja, aljas célból akadályoza azt, bűncselekmény miatt egytől három és fél évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
36. § (1) a) Hatósági eljárás zavarása HEZ $4000 x 3.0 36. § (1) a) gondatlanságból,
36. § (1) b) Hatósági eljárás zavarása HEZ $6000 10 perc x 3.0 36. § (1) b) szándékosan,
36. § (1) c) Hatósági eljárás zavarása HEZ $10000 20 perc x 3.0 36. § (1) c) aljas célból.
37. § (1) Birtokháborítás BH $2500-4000 5-30 perc x 3.0 37. § (1) Aki más birtokára engedély nélkül, aljas célból belép, bűncselekmény miatt két évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
37. § (1) a) Birtokháborítás BH $2500 6 perc x 3.0 37. § (1) a) súlyosabb bűncselekmény nem következik be,
37. § (1) b) Birtokháborítás BH $6000 12 perc x 3.0 37. § (1) b) aljas célból,
37. § (1) c) Birtokháborítás BH $7500 20 perc x 3.0 37. § (1) c) kárt okozva,
37. § (1) d) Birtokháborítás BH $4000 16 perc x 3.0 37. § (1) d) fegyversen.
38. § (1) Közúti baleset okozása KBO $5000-12500 4-30 perc x 3.0 38. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúti balesetet okoz, bűncselekmény miatt egytől négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
38. § (1) a) Közúti baleset okozása KBO $1500 4 perc x 3.0 38. § (1) a) személyi sérülés esetén,
38. § (1) b) Közúti baleset okozása KBO $2300 10 perc x 3.0 38. § (1) b) súlyos személyi sérülés esetén,
38. § (1) c) Közúti baleset okozása KBO $5300 20 perc x 3.0 38. § (1) c) halálesetkor,
38. § (1) d) Közúti baleset okozása KBO $7500 30 perc x 3.0 38. § (1) d) több halálesetkor.
39. § (1) Járművezetés tiltott átengedése JTÁ $1500-12500 6-30 perc x 3.0 39. § (1) Aki a közúton közlekedő járművet, járművezetési engedéllyel nem rendelkező vagy a járművezetéstől eltiltott személynek átengedi, bűncselekmény miatt egytől négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
39. § (1) a) Járművezetés tiltott átengedése JTÁ $1500 6 perc x 3.0 39. § (1) a) nem jelentős forgalomban,
39. § (1) b) Járművezetés tiltott átengedése JTÁ $2500 10 perc x 3.0 39. § (1) b) nagy forgalomban,
39. § (1) c) Járművezetés tiltott átengedése JTÁ $5000 20 perc x 3.0 39. § (1) c) jelentősen nagy forgalomban,
39. § (1) d) Járművezetés tiltott átengedése JTÁ $12500 30 perc x 3.0 39. § (1) d) balesetet okozva.
40. § (1) Alkohol fogyasztása közterületen AF $1000-1250 0-4 perc x 3.0 40. § (1) Aki közterületen szeszes italt fogyaszt, az jogsértés miatt $1000 bírsággal sújtandó.
40. § (1) a) Alkohol fogyasztása közterületen AF $1000 4 perc x 3.0 40. § (1) a) 21 éven aluli személyt alkohollal szolgál ki közterületen.
40. § (1) b) Alkohol fogyasztása közterületen AF $1250 x 3.0 40. § (1) b) Szemmel láthatóan részeg személyt alkohollal szolgál ki közterületen.


Középfokú bűncselekmények

Sorszám Középfokú bűncselekmények Rövidítése Pénzbírság új Börtönbüntetések Óvadék Hibapont Jogalap Megjegyzés
41. § (1) Cserbenhagyás CSH $2500-12500 10-20 perc x 4.0 41. § (1) Aki egy bajba jutott személyt cserbenhagy, a segítségnyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, bűncselekmény miatt egy és fél évtől három és fél évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
41. § (1) a) Cserbenhagyás CSH $1750 10 perc x 4.0 41. § (1) a) gondatlanságból,
41. § (1) b) Cserbenhagyás CSH $5250 30 perc x 4.0 41. § (1) b) szándékosan,
41. § (1) c) Cserbenhagyás CSH $10500 40 perc x 4.0 41. § (1) c) orvosi kötelezettségének nem eleget téve..
42. § (1) Önbíráskodás ÖB $2500-7500 16-50 perc x 4.0 41. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen, vagy eltűrjön, bűncselekmény miatt két évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
42. § (1) a) Önbíráskodás ÖB $2800 16 perc x 4.0 42. § (1) a) fegyversen,
42. § (1) b) Önbíráskodás ÖB $3500 20 perc x 4.0 41. § (1) b) felfegyverkezve,
42. § (1) c) Önbíráskodás ÖB $1750 10 perc x 4.0 41. § (1) c) csoportosan,
42. (1) d) Önbíráskodás ÖB $5250 20 perc x 4.0 42. § (1) d) védekezésre képtelen személy sérelmére.
43. § (1) Hamis tanúzás HT $5250 16 perc x 4.0 42. § (1) A tanú, aki hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el, ezért bűncselekmény miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
44. § (1) Vesztegetés V $5000-12500 10-30 perc x 4.0 44. § (1) Aki gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző személynek vagy rá tekintettel azért ad vagy ígér jogtalan előnyt, hogy a kötelességét megszegje, bűncselekmény miatt egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
44. § (1) a) Vesztegetés V $3500 10 perc x 4.0 44. § (1) a) magánszemélyt,
44. § (1) b) Vesztegetés V $7000 20 perc x 4.0 44. § (1) b) vállalatot,
44. § (1) c) Vesztegetés V $11000 30 perc x 4.0 44. § (1) c) hivatali személyt.
45. § (1) Vesztegetés elfogadása VF $5300 16 perc x 4.0 45. § (2) Aki gazdálkodó szervezet részére, vagy érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét elfogadja, illetve a rá tekintettel harmadik személynek adott,
45. § (1) a) Vesztegetés elfogadása VF $10000 40 perc x 4.0 vagy ígért jogtalan előny kérőjével elfogadójával egyetért, bűncselekmény miatt négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
46. § (1) Engedély nélküli lőfegyverviselés ENF $4000-10000 16-30 perc x 4.0 46. § (1) Aki engedély nélküli lőfegyvert birtokol, vagy viseli azt, bűncselekmény miatt négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
46. § (1) a) Engedély nélküli lőfegyverviselés ENF $3000 16 perc x 4.0 46. § (1) a) súlyosabb bűncselekmény nem következik be,
46. § (1) b) Engedély nélküli lőfegyverviselés ENF $7000 30 perc x 4.0 46. § (1) b) súlyosabb bűncselekmény esetén.
47. § (1) Engedély nélküli tölténybirtoklás ENT $1500-2500 16-24 perc x 4.0 47. § (1) Aki engedély nélkül, éles lőfegyverhez töltényeket birtokol, bűncselekmény miatt két évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
47. § (1) a) Engedély nélküli tölténybirtoklás ENT $25/lőszer 16 perc x 4.0 47. § (1) a) 36 darab alatt,
47. § (1) b) Engedély nélküli tölténybirtoklás ENT $30/lőszer 24 perc x 4.0 47. § (1) b) 36 darab fölött.
48. § (1) Kábítószer birtoklása KB $1500-12500 6-50 perc x 4.0 48. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az állam területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűncselekmény miatt egy és fél évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
48. § (1) a) Kábítószer birtoklása KB $1000 6 perc x 4.0 48. § (1) a) kábítószer megszerzése,
48. § (1) b) Kábítószer birtoklása KB $1800 10 perc x 4.0 48. § (1) b) kábítószer tartása,
48. § (1) c) Kábítószer birtoklása KB $2800 16 perc x 4.0 48. § (1) c) kábítószer termesztése,
48. § (1) d) Kábítószer birtoklása KB $4000 20 perc x 4.0 48. § (1) d) kábítószer előállítása,
48. § (1) e) Kábítószer birtoklása KB $5300 26 perc x 4.0 48. § (1) e) kábítószer csempészés,
48. § (1) f) Kábítószer birtoklása KB $11000 30 perc x 4.0 48. § (1) f) különösen nagy mennyiségű kábítószer esetén,
48. § (1) g) Kábítószer birtoklása KB $1800 "+20 perc" x 4.0 48. § (1) g) bűnszervezetben.
49. § (1) Kábítószer készítésének elősegítése KKE $7500-12500 26-40 perc x 4.0 49. §. (1) Aki kábítószer termesztése vagy előállítása céljából ehhez szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést,
49. § (1) a) Kábítószer készítésének elősegítése KKE $5200 26 perc x 4.0 49. § (1) a) készít, megszerez, az állam területére behoz, onnan kivisz, azon átszállít, átad,
49. § (1) b) Kábítószer készítésének elősegítése KKE $10000 40 perc x 4.0 49. § (1) b) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, bűncselekmény miatt két évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
49. § (2) Kábítószer készítésének elősegítése KKE - - 49. § (2) Nem büntethető, aki - mielőtt a kábítószer készítését elősegítő tevékenysége a hatóság tudomására jutott volna - cselekményét a hatóság előtt felfedi, a birtokában lévő anyagot, berendezést vagy felszerelést, a hatóságnak átadja, és lehetővé teszi a kábítószer készítésének elősegítésében részt vevő más személyek kilétének megállapítását.
50. § (1) Rablás RAB $5000-12500 16-70 perc x 4.0 50. § (1) Aki idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből, valaki ellen erőszakot, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, vagy öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi, bűncselekmény miatt egy évtől négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
50. § (1) a) Rablás RAB $1500 20 perc x 4.0 50. § (1) a) kis értékre,
50. § (1) b) Rablás RAB $2300 24 perc x 4.0 50. § (1) b) nagy értékre,
50. § (1) c) Rablás RAB $3000 30 perc x 4.0 50. § (1) c) jelentősen nagy értékre,
50. § (1) d) Rablás RAB $5000 40 perc x 4.0 50. § (1) d)
50. § (2) Rablás RAB $4000-12500 16-30 perc x 4.0 50. § (2) négy évtől kilenc évig terjedő szabadság vesztés, hogy ha a bűncselekményt
50. § (2) a) Rablás RAB $1200 16 perc x 4.0 50. § (2) a) fegyveresen,
50. § (2) b) Rablás RAB $1500 20 perc x 4.0 50. § (2) b) felfegyverkezve,
50. § (2) c) Rablás RAB $750 "+10 perc" x 4.0 50. § (2) c) csoportosan,
50. § (2) d) Rablás RAB $750 "+20 perc" x 4.0 50. § (2) d) bűnszervezetben,
50. § (2) e) Rablás RAB $3800 24 perc x 4.0 50. § (2) e) hivatalos személy, vagy külföldi hivatalos személy, hivatalos eljárása, illetve feladata teljesítése során,
50. § (2) f) Rablás RAB $4200 30 perc x 4.0 50. § (2) f) a bűncselekmény felismerésére, vagy elhárítására idős koránál fogva vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.
50. § (3) Rablás RAB - - 50. § (3) Rablás az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása végett erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.
50. § (4) Rablás RAB $1200 16 perc x 4.0 50. § (4) Aki rablásra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
51. § (1) Testi sértés TS $1000-12500 "6-50" x 4.0 51. § (1) Aki más testi épségét, vagy egészségét sérti, testi sértést követ el.
51. § (2) Testi sértés TS $700 6 x 4.0 51. § (2) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, az elkövető könnyű testi sértés bűncselekménye miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
51. § (3) Testi sértés TS $1800 16 x 4.0 51. § (3) Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűncselekménye miatt három négy terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
51. § (4) Testi sértés TS "10-36" x 4.0 A büntetés bűncselekmény miatt négy évtől kilenc évig terjedő szabadságvesztés ha a testi sértés,
51. § (4) a) Testi sértés TS $2800 20 x 4.0 51. § (4) a) aljas indokból vagy célból,
51. § (4) b) Testi sértés TS $3200 20 x 4.0 51. § (4) b) védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére,
51. § (4) c) Testi sértés TS $8700 30 x 4.0 51. § (4) c) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére,
51. § (4) d) Testi sértés TS $3500 30 x 4.0 51. § (4) d) maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okozva,
51. § (1) e) Testi sértés TS $4550 36 x 4.0 51. § (1) e) különös kegyetlenséggel követik el,
51. § (1) f) Testi sértés TS $1700 10 x 4.0 51. § (1) f) csoportosan,
51. § (1) g) Testi sértés TS $1800 20 x 4.0 51. § (1) g) bűnszervezetben.
52. § (1) Okirat hamisítás OH $2800 16 x 4.0 52. § (1) Aki hamis okiratot készít, vagy annak tartalmát meghamisítja, hamis vagy hamisított vagy más nevére szóló valódi okiratot felhasznál, közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására, vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak okiratba, bűncselekmény miatt négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
52. § (2) Okirat hamisítás OH $1400 8 x 4.0 52. § (2) Aki az (1) bekezdésben okirat-hamisításra irányuló előkészületet követ el, bűncselekmény miatt négy hónapig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
52. § (3) Okirat hamisítás OH $700 4 x 4.0 52. § (3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott okirat-hamisítást gondatlanságból követ el, vétség miatt elzárással büntetendő.
52. § (4) Okirat hamisítás OH $1800 20 x 4.0 52. § (4) Aki az (1) bekezdésben meghatározott okirat-hamisítást csoportosan, vagy bűnszervezetben követi el, bűncselekmény miatt szabadságvesztéssel büntetendő.
53. § (1) Kábítószer kereskedelem KK "10-70" x 4.0 53. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűncselekmény miatt öt hónaptól három és fél évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
53. § (1) a) Kábítószer kereskedelem KK $2800 10 x 4.0 53. § (1) a) magányosan,
53. § (1) b) Kábítószer kereskedelem KK $10000 20 x 4.0 53. § (1) b) hivatalos személyként, e minőséget felhasználva vagy,
53. § (1) c) Kábítószer kereskedelem KK $4600 20 x 4.0 53. § (1) c) csoportosan,
53. § (1) d) Kábítószer kereskedelem KK $5300 30 x 4.0 53. § (1) d) rendvédelmi létesítményben,
53. § (1) e) Kábítószer kereskedelem KK $7000 40 x 4.0 53. § (1) e) jelentős kábítószer esetén,
53. § (1) f) Kábítószer kereskedelem KK $4600 30 x 4.0 53. § (1) f) bűnszervezetben.


Magas fokú bűncselekmények

Sorszám Magasfokú bűncselekmények Rövidítése Pénzbírság új Börtönbüntetések Óvadék Hibapont Jogalap Megjegyzés
54. § (1) Engedély nélküli behatolás ENB $5000-10000 20-40 perc x 5.0 54. § (1) Aki engedély nélkül rendvédelmi, vagy katonai területre behatol, bűncselekmény miatt háromtól négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
54. § (1) a) Engedély nélküli behatolás ENB $5000 20 x 5.0 54. § (1) a) rendvédelmi területre,
54. § (1) b) Engedély nélküli behatolás ENB $10000 40 x 5.0 54. § (1) b) katonai területre.
55. § (1) Illegális fegyver árusítása IFÁ $10000-12500 10-36 perc x 5.0 55. § (1) Aki illegálisan birtokolt fegyverét forgalomba hozza, azzal kereskedik, bűncselekmény miatt négy évtől kilenc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
55. § (1) a) Illegális fegyver árusítása IFÁ $10000 16 x 5.0 55. § (1) a) magányosan,
55. § (1) b) Illegális fegyver árusítása IFÁ $12500 26 x 5.0 55. § (1) b) csoportosan,
55. § (1) c) Illegális fegyver árusítása IFÁ $12500 36 x 5.0 55. § (1) bűnszervezetben.
56. § (1) Illegális fegyver birtoklása IFB $7500-12500 20-30 perc x 5.0 56. § (1) Aki az államban illegálisnak tartott fegyvert birtokol, bűncselekmény miatt háromtól négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
56. § (1) a) Illegális fegyver birtoklása IFB $7500 20 x 5.0 56. § (1) a) súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg,
56. § (1) b) Illegális fegyver birtoklása IFB $12500 30 x 5.0 56. § (1) b) súlyosabb bűncselekmény esetén.
57. § (1) Illegális tölténybirtoklás ITB(K) $1150-25000 24-76 perc x 5.0 57. § (1) a) Aki illegálisan tartott fegyveréhez lőszereket birtokol, forgalomba hozza, vagy azzal kereskedik, bűncselekmény miatt két évtől hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
57. § (1) a) Illegális tölténybirtoklás ITB $150/lőszer 20 x 5.0 57. § (1) illegális fegyverhez tartozó lőszerek birtoklása.
57. § (2) Illegális tölténybirtoklás ITBK $9000 36 x 5.0 57. § (2) illegális fegyverhez tartozó lőszer forgalomba hozzása, árusítása
57. § (2) a) Illegálsi tölténybirtoklás ITBK $1000 4 x 5.0 57. § (2) a) magányosan,
57. § (2) b) Illegális tölténybirtoklás ITBK $2500 10 x 5.0 57. § (2) b) csoportosan,
57. § (2) c) Illegális tölténybirtoklás ITBK $2500 20 x 5.0 57. § (2) c) bűnszervezetben.
58. § (1) Emberrablás ER $2000-12500 6-60 perc x 5.0 58. § (1) Aki mást személyi szabadságától erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel vagy védekezésre vagy akaratnyílvánításra képtelen állapotába helyezésével vagy ilyen állapotát kihasználva megfoszt, és szabadon bocsátását követelés teljesítésétől teszi függővé, bűncselekmény miatt négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
58. § (2) Emberrablás ER $2000-7500 8-60 perc x 5.0 58. § (2) A büntetés öt évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberrablást,
58. § (2) a) Emberrablás ER $2500 20 x 5.0 58. § (2) a) bűnszervezetben,
58. § (2) b) Emberrablás ER $2000 8 x 5.0 58. § (2) b) huszonegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére,
58. § (2) c) Emberrablás ER $4000 16 x 5.0 58. § (2) c) fegyveresen,
58. § (2) d) Emberrablás ER $5000 20 x 5.0 58. § (2) d) felfegyverkezve vagy,
58. § (2) e) Emberrablás ER $7500 24 x 5.0 58. § (2) e) hivatalos személy ellen, e minőségére tekintettel követik el.
58. § (3) Emberrablás ER $1500-12500 16-40 perc x 5.0 58. § (3) A büntetés nyolc évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberrablást
58. § (3) a) Emberrablás ER $4000 16 x 5.0 58. § (3) a) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére,
58. § (3) b) Emberrablás ER $2500 10 x 5.0 58. § (3) b) különösen súlyos hátrányt okozva vagy,
58. § (3) c) Emberrablás ER $10000 30 x 5.0 58. § (3) c) halált okozva követik el.
58. § (4) Emberrablás ER $12500 40 x 5.0 58. § (4) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberrablás szándékos emberölést is megvalósít.
58. § (5) Emberrablás ER $1500 6 x 5.0 58. § (5) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberrablás szándékos emberölést is megvalósít.
58. § (6) Emberrablás ER $0 0 58. § (6) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az emberrablást - mielőtt abból súlyos következmény származott volna - önként abbahagyja.
59. § (1) Emberölés $3000-12500 6-70 perc 59. § (1) Aki mást megöl, bűncselekmény miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
59. § (2) Emberölés $7500-1000 20-70 perc 59. § (2) A büntetés tizenöt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés, ha az emberölést
59. § (2) a) Emberölés $7500 30 59. § (2) a) előre kitervelten,
59. § (2) b) Emberölés $9000 20 59. § (2) b) nyereségvágyból,
59. § (2) c) Emberölés $10000 24 59. § (2) c) aljas indokból vagy célból,
59. § (2) d) Emberölés $3000-12500 10-70 perc 59. § (2) d) különös kegyetlenséggel,
59. § (2) e) Emberölés $12500 40 59. § (2) e) hivatalos személy sérelmére, hivatalos eljárása alatt,
59. § (2) f) Emberölés $12500 50 59. § (2) f) több ember sérelmére,
59. § (2) g) Emberölés $11000 10 59. § (2) g) több ember életét veszélyeztetve,
59. § (2) h) Emberölés $12500 60 59. § (2) h) különös visszaesőként,
59. § (2) i) Emberölés $9000 30 59. § (2) i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére,
59. § (2) j) Emberölés $10000 34 59. § (2) j) védekezésre képtelen személy sérelmére vagy,
59. § (2) k) Emberölés $11000 36 59. § (2) k) a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére követik el.
59. § (3) Emberölés $5000 20 59. § (3) Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, négy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
59. § (4) Emberölés $3000 6 59. § (4) Aki az emberölést gondatlanságból követi el, bűncselekmény miatt hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
59. § (5) Emberölés $5000 16 59. § (5) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki akaratnyílvánításra képtelen személyt öngyilkosságra rábír, ha az öngyilkosságot elkövetik.
59. § (6) Emberölés $4000-12500 16-56 perc 59. § (6) A (2) bekezdés h) pontja alkalmazásában a különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény
59. § (6) a) Emberölés $12500 40 59. § (6) a) a népirtás, az erős felindulásban elkövetett emberölés,
59. § (6) b) Emberölés $4000 16 59. § (6) b) az emberrablás az elöljáró szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő esetei,
59. § (6) c) Emberölés $15000 40 59. § (2) c) a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése, és a zendülés súlyosabban minősülő esetei.
59. § (7) Emberölési kísérlet EÖK $4000 16 59. § (7) kísérlete.
60. § (1) Bankrablás BR $4000-9000 16-36 perc x 5.0 60. § (1) Aki egy államilag elfogadott bank bármely egységét (pénzszállító, pénzautomata, a bank egy objektuma) kirabolja, bankrablás bűncselekménye miatt nyolc évtől tizennégy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
60. § (1) a) Bankrablás BR $6500 16 x 5.0 60. § (1) a) magányosan,
60. § (1) b) Bankrablás BR $4000 16 x 5.0 60. § (1) b) fegyveresen,
60. § (1) c) Bankrablás BR $5000 20 x 5.0 60. § (1) c) felfegyverkezve,
60. § (1) d) Bankrablás BR $9000 26 x 5.0 60. § (1) d) csoportosan,
60. § (1) e) Bankrablás BR $9000 36 x 5.0 60. § (1) e) bűnszervezetben.
61. § (1) Hivatali személynek való kiadás HSZVK $10000 10 x 5.0 61. § (1) Aki hamisan, aljas indokból vagy célból, mások megtévesztése érdekében hivatali személynek adja ki magát, bűncselekmény miatt három évtől kilenc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
61. § (1) a) Hivatali személynek való kiadás HSZVK $10000 10 x 5.0 61. § (1) a) súlyosabb bűncselekmény nem következik be,
61. § (1) b) Hivatali személynek való kiadás HSZVK $12500 20 x 5.0 61. § (1) b) súlyosabb bűncselekmény esetén,
61. § (1) c) Hivatali személynek való kiadás HSZVK $12500 30 x 5.0 61. § (1) c) aljas indokból, vagy célból,
61. § (1) d) Hivatali személynek való kiadás HSZVK $2500 10 x 5.0 61. § (1) d) csoportosan,
61. § (1) e) Hivatali személynek való kiadás HSZVK $2500 20 x 5.0 61. § (1) e) bűnszervezetben.
62. § (1) Gyalogos elgázolása GYEG $1000-10000 4-20 perc x 5.0 62. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével, saját hibájából gyalogosan közlekedő személyt elgázol, bűncselekmény miatt két évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
62. § (1) a) Gyalogos elgázolása GYEG $1000 4 x 5.0 8 62. § (1) a) gondatlanságból,
62. § (1) b) Gyalogos elgázolása GYEG $4000 16 x 5.0 18 62. § (1) b) előre kitervelten, szándékosan,
62. § (1) c) Gyalogos elgázolása GYEG $2500 10 x 5.0 10 62. § (1) c) illuminált állapotban.
62. § (2) a) Gyalogos elgázolása GYEG $1000 4 x 5.0 8 62. § (2) a) 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva,
62. § (2) b) Gyalogos elgázolása GYEG $2500 8 x 5.0 10 62. § (2) b) 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva,
62. § (2) c) Gyalogos elgázolása GYEG $4000 16 x 5.0 14 62. § (2) c) életre szóló fogyatékosságot okozva,
62. § (2) d) Gyalogos elgázolása GYEG $1000 10 x 5.0 9 62. § (2) d) 21. életévét be nem töltött személy sérelmére,
62. § (2) e) Gyalogos elgázolása GYEG $2000 16 x 5.0 10 62. § (2) e) 11. életévét be nem töltött személy sérelmére,
62. § (2) f) Gyalogos elgázolása GYEG $10000 20 x 5.0 18 62. § (2) f) halált okozva.
63. § (1) Uszítás USZ $5000-7500 20-30 perc x 5.0 63. § (1) Aki nagy nyílvánosság előtt háborúra, vagy gyűlöletre uszít, bűncselekmény miatt egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
63. § (2) Uszítás USZ $5000 20 x 5.0 63. § (2) Háborús úszítás, Aki nagy nyílvánosság előtt háborúra úszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, bűncselekmény miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
63. § (2) a) Uszítás USZ $7500 30 x 5.0 63. § (2) a) A (2) bekezdés szerint büntetendő, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, aki nagy nyílvánosság előtt a terrorizmus támogatására uszít, vagy egyébként a terrorizmust támogató hírverést folytat.
63. § (3) Uszítás USZ $4000-6000 16-40 perc x 5.0 63. § (3) Közösség elleni uszítást követ el, aki nagy nyílvánosság előtt
63. § (3) a) Uszítás USZ $4000 16 x 5.0 63. § (3) a) az állam ellen,
63. § (3) b) Uszítás USZ $5000 20 x 5.0 63. § (3) b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen, vagy
63. § (3) c) Uszítás USZ $6000 24 x 5.0 63. § (3) c) a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel erőszakra vagy gyűlöletre uszít, bűncselekmény miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
64. § (1) Korrupció K $12500-12500 20-60 perc x 10.0 64. § (1) Aki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat, korrupció bűncselekménye miatt hat évtől kilenc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
64. § (1) a) Korrupció K $12500 20 x 10.0 64. § (1) a) ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg,
64. § (1) b) Korrupció K $12500 40 x 10.0 64. § (1) b) súlyosabb bűncselekmény esetén,
64. § (1) c) Korrupció K $12500 60 x 10.0 64. § (1) c) jelentős mértékű.